ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Мисия и визия

МИСИЯ:

 • Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
 • Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.
 • Придобиване на компетентности, необходими за успешна реализация и активен граждански живот в съвременните общности.
 • Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им.
 • Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
 • Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки човек.
 • Формиране на толерантност и уважение към правата на децата и хората с увреждания.
 • Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции и придобиване на компетентности за прилагане на отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 ВИЗИЯ:

 • Предпочитана среда за деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Средище на хора, които обичат децата и своята професия, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, педагогическа информация.
 • Място, където успешното реализиране на целите се осъществява чрез сътрудничество и споделена отговорност между всички участници в предучилищното образование.