ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

УЧАСТИЕ НА ДГ "ТЕМЕНУГА" - СЛИВЕН В НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020)

            Дейност2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи

  • Обезпечаване на средства за изплащане на такси.
  • Осигуряване на допълнителен непедагогически персонал.

Проект BG05M2ОP001-2.010-001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ -  петима педагогически специалисти са повишили своята ПКС.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – четирима педагогически специалисти участваха в обучение на тема: „Обучение в дигитални умения и създаване на дигитално учебно съдържание“.

Проект по реда на ПМС № 129 за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.

НП „Успяваме заедно“, модул 2 „Хубаво е в детската градина“.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул Е) "Площадки за обучение по БДП“ .

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, модул 2: „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап и учителите от детската градина“ – съвместно с ОУ „Панайот Хитов“ – Сливен.

НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“.

НП „Квалификация“.

МОН и УНИЦЕФ за България – апробиране на дейности и материали за детски учител – фаза 2.

ГОРАТА БГ - "С любов към гората"